potato - potato 400x272

raw potato, potato in metal basket,stock photo